Nov 252018
 

Reading: 1 Samuel 7 

 

Got something to say?