Nov 182018
 

Reading:

1 Samuel 5:1-7:2 (p.216)

 

Got something to say?